‘Hij zal komen om te oordelen levenden en doden’

preek voor de internationale dienst van 15 mei 2022 Kampen bij 2 Petrus 3:8-13

Inleiding

Kijk jij er naar uit? Dat Jezus Christus ‘zal komen om te oordelen levenden en doden’? Over die woorden denken we vandaag na. We hebben het dan over Jezus ‘wederkomst’, ‘het einde van de tijd’ of ‘het laatste oordeel’. Het laatste oordeel – is dat iets om naar uit te kijken, of eerder iets om bang voor te zijn?

Ik denk dat meesten van ons bang zijn voor een oordeel. Anderen die een oordeel over je hebben, iets van je vinden. Ik trek me dat aan – hoe vaak denk ik niet: wat zullen anderen denken van mij, van wat ik zeg, van wat ik doe? Zijn ze blij met wie ik ben en wat ik doe of veroordelen ze me?  Die angst is waarschijnlijk nog groter als je voor een officiële instantie moet komen die je beoordeelt. Als je bijvoorbeeld naar IND of de rechter moet komen. Zal de IND, zal de rechter geloven wat je vertelt? Wat zal het oordeel zijn?

Oordeel is spannend. En dan gaat het vandaag over het laatste oordeel. Het oordeel over heel de wereld en ook over heel jouw leven. Het oordeel van de Heer, die je helemaal kent. Is dat zeker niet iets om echt bang van te worden? Hoe weet je of dat oordeel goed afloopt? Misschien dat je aan andere mensen je goede kant kunt laten zien, maar in het laatste oordeel wordt alles van je zichtbaar. God kijkt dwars door schijnheiligheid heen.

De rechter is de Redder

Het is heel belangrijk om als we het over het oordeel hebben te bedenken wie de Rechter is. Jezus Christus zal komen om te oordelen levenden en doden. Over degenen die dan leven en degenen die al gestorven zijn.

Die Rechter is ook onze Redder. Jezus is gestorven voor onze zonden aan het kruis. Dat is ook degene die oordeelt.

Deze Rechter is een vriend van zondaars, van misdadigers, niet omdat hij hun misdaden goedkeurt – integendeel – maar Hij houdt zoveel van hen dat Hij de straf voor de misdaad liever zelf draagt dan hen te veroordelen. Hij redt van het oordeel.

Misschien ben je bang voor het laatste oordeel. Misschien denk je: maar ik ben niet goed genoeg. Ik doe, zeg, denk teveel verkeerde dingen. Laat ik dan dit tegen je zeggen: inderdaad, je bent niet goed genoeg. Er is van jezelf te weinig liefde in je leven, er is teveel mis, teveel egoïsme, teveel onverschilligheid, teveel schijnheiligheid. En voor alle duidelijkheid: dat is mijn leven ook zo. En toch, hóef je niet bang te zijn voor het oordeel. Het gaat er in het komende oordeel niet om of je een volmaakt goed mens bent. Het gaat erom of je je vast wilt houden aan Jezus. Of je in Hem wilt geloven. Vertrouw op Hem en je komt het oordeel veilig door.

Dat is wat God wil. Hij verlangt ernaar dat je gered wordt. Daarom duurt het al zo lang voordat Jezus terugkomt. Petrus schrijft dat in de Bijbel: ‘De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat Hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat’ (2 Petrus 3:9). Wees dus niet bang voor het oordeel, maar geloof in Jezus en houd je aan Hem vast. Hij is de Rechter die komt om te oordelen.

Het is onthullend

Een oordeel van een rechter is er om de waarheid te laten zien. En dat is goed. Het gebeurt nogal eens dat iemand vals beschuldigd wordt. ‘Dat is een dief.’ ‘Zij liegt.’ ‘Hij is een moordenaar.’ Ik hoorde van iemand die ten onrechte beschuldigd werd van moord. Hij werd bedreigd. De ruiten van zijn huis werden ingegooid. Mensen schreven op internet van alles over hem. Maar toen kwam er een rechtszaak en toe werd duidelijk dat hij niet de moordenaar was, maar iemand anders. Wat een opluchting! En wat goed dat dat werd recht gezet.

Zo komt Jezus ook om te oordelen. Om recht te zetten. Heel wat mensen zijn al in gedachten en met woorden veroordeeld. Misschien ben je christen geworden en veroordeelt je familie je – jij bent een slecht mens, een afvallige, God zal je straffen. Maar op een dag komt het echte oordeel en dan zal Jezus de Rechter zeggen – welkom bij mij. Welkom, want je bent trouw gebleven aan Mij, ondanks zoveel moeite en zoveel beschuldigingen.

De apostel Paulus schrijft dat ook in de Bijbel. Als er tussen christenen discussies zijn en de ene christen de andere christen veroordeelt. Hij schrijft dan: ‘Het is de Heer die over mij oordeelt. Houd dus op met oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt, omdat Hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat er in de harten van mensen omgaat. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt’ (1 Korintiërs 4:4b-5).

Jezus zelf vertelt daar ook een bijzonder verhaal over. Hij zegt dat als Hij komt om te oordelen, dat Hij de mensen zal scheiden in twee groepen. De ene groep zal Hij prijzen en welkom heten in zijn nieuwe wereld, in zijn koninkrijk. Waarom?

“ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” 37Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? 38Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” 40En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan”  (Matteüs 25:35-40).

Het goede dat je hebt gedaan, dat verder misschien niemand zag, het is gezien. Jezus heeft het gezien. Hij heeft het zelf gevoeld toen jij zorgde voor degene die hongerig was of dorstig of aandacht nodig was. Je hebt het voor Hemzelf gedaan. Het is gezien.

Andersom is ook waar. Dat zegt Jezus tegen de andere groep. De mensen die anderen die hulp nodig hebben genegeerd hebben. Ze dachten misschien dat niemand het zag, maar Jezus zelf voelde zich aan de kant gezet en jaagt hen weg: ‘Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen’ (Matteüs 25:41).

In het oordeel wordt duidelijk: wilde je Jezus als je Redder en Heer aanvaarden? Wilde je zijn weg gaan, of ging je je eigen weg?

Daarin zit een oproep en een waarschuwing: vertrouw Jezus als je Redder, volg Hem als je Heer en ga zijn weg.

Doet recht

Bij een oordeel wordt de waarheid onthuld. Het betekent ook dat er recht gedaan wordt aan mensen die nu slachtoffer zijn van allerlei misdaden. Misschien ben jij je land ontvlucht, omdat je er niet veilig was. En ook omdat er geen recht, geen eerlijkheid meer was. Soms zorgt de overheid voor oneerlijke wetten. En soms spreken de rechters geen recht, maar keuren ze juist het onrecht goed.

Dan zou je willen dat er een rechter is die wel eerlijk rechtspreekt. Dat zal gebeuren in het laatste oordeel. Dan zal Jezus rechtspreken. En dan zal iedereen zeggen: ja, zo klopt het, zo is het eerlijk. Daar zal dan geen twijfel meer over zijn.

De mensen die nu onderdrukt worden, zullen dan bevrijd worden. En wie doorgaat met onderdrukken, zal zelf merken wat het is om onderdrukt te worden (2 Tesselonicenzen 1:6-8). Iedereen die een ander vals beschuldigde, wordt nu zelf beschuldigd. Wie een ander kapot maakte, wordt zelf kapot gemaakt. Er komt recht tegenover alle onrecht!

Je kunt nu wel eens boos en gefrustreerd zijn als je om je heen kijkt. De rijke mensen en de mensen met macht lijken maar te kunnen doen wat ze willen. Zij maken de regels en zij hoeven zich er zelf niet eens aan te houden. Maar zo blijft het niet. Ook zij moeten zich op een dag verantwoorden voor het oordeel.

Is louterend

In de Bijbel gaat het bij het laatste oordeel ook vaak over vuur. Vuur reinigt, loutert. Dat is nodig. Dat vuil en onreinheid wordt weggebrand. Petrus schrijft in de Bijbel: De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde en alles wat daarop gedaan is verdwijnt’ (2 Petrus 3:10). Waarom zal alles verbranden – omdat deze aarde op deze manier niet kan doorgaan. Het kwaad zit overal in: in ons mensen – het lukt maar nooit om alleen maar goed te zijn – maar ook in de dingen om ons heen. Niets is perfect niets is volmaakt. Het vuur van Gods oordeel moet alles wat slecht en onvolmaakt is wegbranden. Dan kan er een nieuw begin komen, schrijft Petrus: ‘wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont’ (2 Petrus 3:13). Gods toekomst is een volmaakte toekomst. Van volmaakte goedheid, volmaakte liefde, volmaakte gerechtigheid. Daarom komt Jezus als Rechter. Om alles Recht te zetten.

Kijk er naar uit!

Dat geeft ook al hoop voor het leven hier en nu. Je hoeft niet bang te zijn voor alles wat er aan kwaad in deze wereld gebeurt. God zal het kwaad wegbranden. Wees niet bang voor wat andere mensen over je zeggen: God zal echt rechtdoen. Wees ook niet bang voor Gods oordeel, maar vertrouw op Jezus Christus, Hij is je Redder. Hij wil je nieuw maken. Hij heeft zichzelf voor jou gegeven. Hij heeft je lief. Hij is het die zal komen om te oordelen de levenden en de doden.